Windbg 格式化命令.formats

以多种格式显示表达式的值

windbg默认为16进制

.formats 100

0:001> .formats 100
Evaluate expression:
 Hex:   00000000`00000100
 Decimal: 256
 Octal:  0000000000000000000400
 Binary: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 00000000
 Chars:  ........
 Time:  Thu Jan 01 08:04:16 1970
 Float:  low 3.58732e-043 high 0
 Double: 1.26481e-321

.formats 0n100

0:001> .formats 0n100
Evaluate expression:
 Hex:   00000000`00000064
 Decimal: 100
 Octal:  0000000000000000000144
 Binary: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01100100
 Chars:  .......d
 Time:  Thu Jan 01 08:01:40 1970
 Float:  low 1.4013e-043 high 0
 Double: 4.94066e-322

.formats eax

0:001> r eax
eax=fffdc000
0:001> .formats eax
Evaluate expression:
 Hex:   000007ff`fffdc000
 Decimal: 8796092874752
 Octal:  0000000177777777340000
 Binary: 00000000 00000000 00000111 11111111 11111111 11111101 11000000 00000000
 Chars:  ........
 Time:  Thu Jan 11 12:20:09.287 1601 (UTC + 8:00)
 Float:  low -1.#QNAN high 2.86846e-042
 Double: 4.34585e-311
取消
感谢您的支持,我会继续努力的!
扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

Powered by bytekits.com,汇天下文字,成非凡梦想!!!